چشم انداز برند ساز:

آمیختن تفکر سیستمی و برند سازی و ایجاد اصول جدید برند سازی در سطح جهانی

رساندن 31 برند داخلی به لیست 500 برند برتر جهان در مدت ده سال